1P từ viết tắt

1P

1P là từ viết tắt của Bên thứ nhất.

Dữ liệu được một công ty thu thập trực tiếp từ các tương tác với thương hiệu của họ bởi khách truy cập, khách hàng tiềm năng và khách hàng. Dữ liệu của bên thứ nhất thuộc sở hữu của thương hiệu và được sử dụng cho các nỗ lực tiếp thị và bán hàng nhằm nhắm mục tiêu các sáng kiến ​​mua lại, bán thêm và duy trì.