2FA từ viết tắt

2FA

2FA là từ viết tắt của Hai Factor Authentication.

Một lớp bảo vệ bổ sung được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật của các tài khoản trực tuyến ngoài tên người dùng và mật khẩu. Người dùng nhập mật khẩu và sau đó được yêu cầu nhập cấp độ xác thực thứ hai, đôi khi phản hồi bằng mã được gửi qua tin nhắn văn bản, email hoặc thông qua ứng dụng xác thực.