4P từ viết tắt

4P

4P là từ viết tắt của Sản phẩm, Giá, Địa điểm, Khuyến mãi.

Mô hình tiếp thị 4P bao gồm sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang bán, bạn tính phí bao nhiêu và giá trị của nó, nơi bạn cần quảng bá và cách bạn sẽ quảng bá nó.