ACoS từ viết tắt

ACoS

ACoS là từ viết tắt của Chi phí bán hàng quảng cáo.

Chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu suất của chiến dịch Sản phẩm được Amazon tài trợ. ACoS cho biết tỷ lệ chi tiêu quảng cáo trên doanh số bán hàng được nhắm mục tiêu và được tính theo công thức sau: ACoS = chi tiêu quảng cáo ÷ doanh số bán hàng.