AE từ viết tắt

AE

AE là từ viết tắt của Account Executive.

Đây là thành viên nhóm bán hàng kết thúc các giao dịch với các cơ hội bán hàng đủ điều kiện. Họ nói chung là thành viên nhóm tài khoản được chỉ định làm nhân viên bán hàng chính cho tài khoản đó.