AM từ viết tắt

AM

AM là từ viết tắt của Quản lý tài khoản.

AM là nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm quản lý một tài khoản khách hàng lớn hoặc một nhóm tài khoản lớn.