API viết tắt

API

API là từ viết tắt của Giao diện lập trình ứng dụng.

Một phương tiện để các hệ thống khác nhau yêu cầu, truyền và tiêu thụ dữ liệu từ nhau. Cũng giống như một trình duyệt thực hiện một yêu cầu HTTP và trả về HTML, các API được yêu cầu với một yêu cầu HTTP và thường trả về XML hoặc JSON.