ARPA từ viết tắt

Đàn hạc

ARPA là từ viết tắt của Doanh thu trung bình trên mỗi tài khoản.

Đây là con số kết hợp số tiền doanh thu trung bình hàng tháng trên tất cả các tài khoản, còn được gọi là MRR.