ASA từ viết tắt

ASA

ASA là từ viết tắt của Tốc độ trung bình để trả lời.

Một chỉ số hiệu suất chính của dịch vụ khách hàng đo lường thời gian khách hàng đã đợi trước khi họ có thể nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng.