ASR từ viết tắt

ASR

ASR là từ viết tắt của Nhận dạng giọng nói tự động.

Khả năng hệ thống hiểu và xử lý lời nói tự nhiên. Hệ thống ASR được sử dụng trong trợ lý giọng nói, chatbot, dịch máy, v.v.