Các từ viết tắt AutoML

Tự động

AutoML là từ viết tắt của Học máy tự động.

Một triển khai có thể mở rộng của Học máy trong Salesforce đáp ứng mọi khách hàng và mọi trường hợp sử dụng mà không cần các nhà khoa học dữ liệu triển khai.