Các từ viết tắt AWS

AWS

AWS là từ viết tắt của Amazon Web Services.

Các dịch vụ web của Amazon có hơn 175 dịch vụ cho nhiều loại công nghệ, ngành công nghiệp và các trường hợp sử dụng cung cấp cách tiếp cận trả tiền theo nhu cầu để định giá.