Từ viết tắt B2B2C

B2B2C

B2B2C là từ viết tắt của Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Người tiêu dùng.

Một mô hình thương mại điện tử kết hợp B2B và B2C cho một giao dịch sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh. Một doanh nghiệp phát triển một sản phẩm, giải pháp hoặc dịch vụ và cung cấp nó cho người dùng cuối của doanh nghiệp kia.