Từ viết tắt B2C

B2C

B2C là từ viết tắt của Doanh nghiệp cho người tiêu dùng.

Mô hình kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng. Các dịch vụ tiếp thị B2C bao gồm ngân hàng trực tuyến, đấu giá và du lịch, không chỉ bán lẻ.