Từ viết tắt CAC

CAC

CAC là từ viết tắt của Chi phí có được khách hàng.

Chi phí để giành được khách hàng mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Là một đơn vị kinh tế quan trọng, chi phí mua lại khách hàng thường liên quan đến giá trị lâu dài của khách hàng. Với CAC, bất kỳ công ty nào cũng có thể đánh giá số tiền họ chi tiêu để có được mỗi khách hàng.