CAGR từ viết tắt

CAGR

CAGR là từ viết tắt của Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp.

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm giữa hai năm nhất định, giả sử tăng trưởng diễn ra với tốc độ cộng gộp theo cấp số nhân.

nguồn: Gartner