CASS viết tắt

CASS

CASS là từ viết tắt của Hệ thống hỗ trợ độ chính xác mã hóa.

Một hệ thống được Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) sử dụng để đánh giá độ chính xác của phần mềm sửa và khớp các địa chỉ đường phố.