Từ viết tắt CCPA

CCPA

CCPA là từ viết tắt của Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California.

A state statute intended to enhance privacy rights and consumer protection for residents of California, United States. Read this article on Why CCPA should matter to businesses để biết thêm thông tin chi tiết.