Từ viết tắt CIO

CIO

CIO là từ viết tắt của Giám đốc Thông tin.

Một vị trí cấp điều hành trong một công ty có nghề nghiệp tập trung vào quản lý, triển khai và tầm nhìn về việc sử dụng công nghệ trong một tổ chức. Trách nhiệm này đôi khi được gọi là CTO ..