Từ viết tắt CISO

CISO

CISO là từ viết tắt của Trưởng phòng an ninh thông tin.

Một giám đốc điều hành cấp cao trong tổ chức chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì tầm nhìn, chiến lược và chương trình của doanh nghiệp để đảm bảo tài sản và công nghệ thông tin được bảo vệ thích hợp.