CLTV từ viết tắt

CLTV

CLTV là từ viết tắt của Giá trị trọn đời của khách hàng.

Phép chiếu kết nối lợi nhuận ròng với toàn bộ mối quan hệ vòng đời của khách hàng. Còn được gọi là CLV.