Từ viết tắt CLV

CLV

CLV là từ viết tắt của Giá trị trọn đời của khách hàng.

Phép chiếu kết nối lợi nhuận ròng với toàn bộ mối quan hệ vòng đời của khách hàng.