Từ viết tắt CMO

CMO

CMO là từ viết tắt của Trưởng phòng Marketing.

Vị trí điều hành chịu trách nhiệm thúc đẩy nhận thức, sự tham gia và nhu cầu bán hàng (MQL) trong một tổ chức.