Từ viết tắt CMP

CMP

CMP là từ viết tắt của Nền tảng quản lý sự đồng ý.

Một công cụ đảm bảo công ty tuân thủ các quy định về sự đồng ý trong giao tiếp có liên quan, chẳng hạn như GDPR và TCPA. CMP là một công cụ mà các công ty hoặc nhà xuất bản có thể sử dụng để thu thập sự đồng ý của người tiêu dùng. Nó cũng giúp quản lý dữ liệu và chia sẻ dữ liệu đó với các nhà cung cấp dịch vụ văn bản và email.