Từ viết tắt CMYK

CMYK

CMYK là từ viết tắt của Lục lam, Đỏ tươi, Vàng và Chìa khóa.

Mô hình màu trừ, dựa trên mô hình màu CMY, được sử dụng trong in màu. CMYK đề cập đến bốn tấm mực được sử dụng trong một số in màu: lục lam, đỏ tươi, vàng và chính.