CNN từ viết tắt

CNN

CNN là từ viết tắt của Mạng thần kinh chuyển đổi.

Một loại mạng thần kinh sâu thường được sử dụng cho các nhiệm vụ thị giác máy tính.