CPA từ viết tắt

CPA

CPA là từ viết tắt của Giá mỗi chuyển đổi.

Chi phí mỗi chuyển đổi là một số liệu tiếp thị đo lường tổng chi phí để có được một khách hàng trả tiền ở cấp độ chiến dịch hoặc kênh. CPA là một phép đo quan trọng để đánh giá thành công trong hoạt động tiếp thị, thường được phân biệt với Chi phí thu hút khách hàng (CAC) bởi ứng dụng chi tiết của nó.

nguồn: Thương mại điện tử lớn