CPA từ viết tắt

CPA

CPA là từ viết tắt của Chi phí cho mỗi hành động.

Giá mỗi hành động là một mô hình đo lường và định giá quảng cáo trực tuyến đề cập đến một hành động cụ thể, ví dụ: bán hàng, nhấp chuột hoặc gửi biểu mẫu. Đôi khi nó được hiểu sai trong môi trường tiếp thị là giá mỗi chuyển đổi, đây là một số liệu khác.