Từ viết tắt CPI

Chỉ số giá tiêu dùng

CPI là từ viết tắt của Các chỉ số hoạt động của khách hàng.

Các chỉ số tập trung vào nhận thức của khách hàng như thời gian để giải quyết, sự sẵn có của các nguồn lực, tính dễ sử dụng, khả năng giới thiệu và giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ. Các chỉ số này có được là nhờ trực tiếp vào việc giữ chân khách hàng, tăng trưởng chuyển đổi và gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.