CPL từ viết tắt

CPL

CPL là từ viết tắt của Chi phí mỗi khách hàng tiềm năng.

CPL xem xét tất cả các chi phí đi vào việc tạo ra khách hàng tiềm năng. Ví dụ như bao gồm tiền quảng cáo đã chi, tạo tài sản thế chấp, phí lưu trữ web và nhiều chi phí khác.