Từ viết tắt CPQ

CPQ

CPQ là từ viết tắt của Định cấu hình Báo giá.

Phần mềm định cấu hình, báo giá là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) để mô tả hệ thống phần mềm giúp người bán báo giá các sản phẩm phức tạp và có thể cấu hình.