Từ viết tắt CRM

CRM

CRM là từ viết tắt của Quản trị quan hệ khách hàng.

Một loại phần mềm cho phép các công ty quản lý và phân tích các tương tác của khách hàng trong suốt mối quan hệ và vòng đời của họ để tăng cường các mối quan hệ đó. Phần mềm CRM có thể giúp bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng doanh số bán hàng và hỗ trợ giữ chân khách hàng.