CRO từ viết tắt

CRO

CRO là từ viết tắt của Tối ưu hóa Tỷ lệ Chuyển đổi.

Từ viết tắt này là viết tắt để có cái nhìn khách quan về chiến lược tiếp thị bao gồm các trang web, trang đích, phương tiện truyền thông xã hội và CTA để cải thiện số lượng khách hàng tiềm năng được chuyển đổi thành khách hàng.

CRO

CRO là từ viết tắt của Giám đốc doanh thu.

Một giám đốc điều hành thường giám sát cả hoạt động bán hàng và tiếp thị trong một công ty.