CRR từ viết tắt

CRR

CRR là từ viết tắt của Tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Tỷ lệ khách hàng bạn giữ được so với số lượng bạn có vào đầu kỳ (không tính khách hàng mới).