Từ viết tắt CSS

CSS

CSS là từ viết tắt của Cascading Style Sheets.

Một phương pháp để lưu trữ và áp dụng bản trình bày của tài liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML bằng trình duyệt. CSS là công nghệ nền tảng của World Wide Web, cùng với HTML và JavaScript