Từ viết tắt CTA

Cố vấn trưởng

CTA là từ viết tắt của Kêu gọi hành động.

Mục đích của tiếp thị nội dung là thông báo, giáo dục hoặc giải trí cho người đọc, nhưng mục tiêu cuối cùng của bất kỳ nội dung nào là khiến người đọc thực hiện hành động đối với nội dung họ đã đọc. CTA có thể là một liên kết, nút, hình ảnh hoặc liên kết web thúc đẩy người đọc hành động bằng cách tải xuống, gọi điện, đăng ký hoặc tham dự một sự kiện.