CTR từ viết tắt

CTR

CTR là từ viết tắt của Tỷ lệ nhấp qua.

Tỷ lệ người dùng nhấp vào một liên kết cụ thể trên tổng số người dùng xem một trang, email hoặc quảng cáo. Nó thường được sử dụng để đo lường sự thành công của một chiến dịch quảng cáo trực tuyến cho một trang web cụ thể cũng như hiệu quả của các chiến dịch email.