CVR từ viết tắt

CVR

CVR là từ viết tắt của Tỷ lệ Chuyển đổi.

Tỷ lệ chuyển đổi là tỷ lệ phần trăm người dùng đã xem quảng cáo hoặc lời gọi hành động so với người dùng thực sự chuyển đổi. Chuyển đổi có thể là đăng ký, tải xuống hoặc phổ biến hơn là mua thực tế. Tỷ lệ chuyển đổi là một số liệu quan trọng để đo lường hiệu suất chiến dịch tiếp thị, chiến dịch quảng cáo và trang đích.