DaaS Acronyms

DaaS

DaaS is the acronym for Dữ liệu như một dịch vụ.

Các công cụ dựa trên đám mây được sử dụng để làm giàu, xác thực, cập nhật, nghiên cứu, tích hợp và tiêu thụ dữ liệu.