Từ viết tắt DAM

DAM

DAM là từ viết tắt của Quản lý tài sản kỹ thuật số.

Một nền tảng và hệ thống lưu trữ cho các tệp đa phương tiện bao gồm hình ảnh và video. Những nền tảng này cho phép các công ty quản lý tài sản của họ khi họ tạo, lưu trữ, tổ chức, phân phối và - tùy chọn - chuyển đổi nội dung đã được thương hiệu phê duyệt ở một địa điểm tập trung.