DKIM từ viết tắt

DKIM

DKIM là từ viết tắt của Thư được xác định DomainKeys.

Giao thức xác thực email cho phép người nhận kiểm tra xem email được xác nhận là đến từ một miền cụ thể có thực sự được chủ sở hữu miền đó ủy quyền hay không.