Từ viết tắt DMP

DMP

DMP là từ viết tắt của Nền tảng quản lý dữ liệu.

Một nền tảng kết hợp dữ liệu của bên thứ nhất về đối tượng (kế toán, dịch vụ khách hàng, CRM, v.v.) và / hoặc dữ liệu của bên thứ ba (hành vi, nhân khẩu học, địa lý) để bạn có thể nhắm mục tiêu họ hiệu quả hơn.