Từ viết tắt DNS

DNS

DNS là từ viết tắt của Hệ Thống Tên Miền.

Hệ thống đặt tên phân cấp và phân quyền được sử dụng để xác định máy tính, dịch vụ và các tài nguyên khác có thể truy cập được thông qua Internet hoặc các mạng Giao thức Internet khác. Các bản ghi tài nguyên có trong DNS liên kết tên miền với các dạng thông tin khác.