Từ viết tắt DPI

Sở KH & ĐT

DPI là từ viết tắt của Dots per Inch.

Độ phân giải, được đo bằng số lượng pixel được thiết kế trên mỗi inch vào màn hình hoặc được in trên vật liệu.