Từ viết tắt DPV

DPV

DPV là từ viết tắt của Xác thực điểm giao hàng.

Xác thực Điểm Giao hàng xác nhận rằng một địa chỉ thực sự tồn tại và có thể được chuyển đến - ngay tới số căn hộ hoặc dãy phòng.