DRR từ viết tắt

DRR

DRR là từ viết tắt của Tỷ lệ giữ lại đô la.

Phần trăm doanh thu bạn giữ lại so với doanh thu bạn có vào đầu kỳ (không tính doanh thu mới). Phương tiện tính toán điều này là phân khúc khách hàng của bạn theo phạm vi doanh thu, sau đó tính CRR cho từng phạm vi.