Từ viết tắt DSP

DSP

DSP là từ viết tắt của Nền tảng bên cầu.

Một nền tảng mua quảng cáo truy cập nhiều đầu ra quảng cáo và cho phép bạn nhắm mục tiêu và đặt giá thầu cho các lần hiển thị trong thời gian thực.