Từ viết tắt DTC

DTC

DTC là từ viết tắt của Trực tiếp đến Người tiêu dùng.

Mô hình kinh doanh bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng và do đó bỏ qua bất kỳ nhà bán lẻ, nhà bán buôn hoặc đại lý bên thứ ba nào khác.