Từ viết tắt DXP

DXP

DXP là từ viết tắt của Nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số.

Một tập hợp tích hợp các công nghệ cốt lõi hỗ trợ việc cấu thành, quản lý, phân phối và tối ưu hóa trải nghiệm kỹ thuật số theo ngữ cảnh.

nguồn: Gartner