eLOT Từ viết tắt

eLOT

eLOT là từ viết tắt của Dòng du lịch nâng cao.

Số thứ tự eLOT cho biết lần giao hàng đầu tiên được thực hiện cho phạm vi bổ trợ trong tuyến đường của hãng vận chuyển và mã tăng dần / giảm dần cho biết đơn hàng giao hàng gần đúng trong số thứ tự. xử lý eLOT có thể

nguồn: PostalPro